Việt Nam English

ASEAN ENGLISH CAMP 2018


Được thiết kế cô đọng trong một ngày học bởi các chuyên gia giáo dục quốc tế, ASEAN ENGLISH CAMP mang đến cho học viên chương trình đào tạo hấp dẫn với 6 hoạt động chính: Step – Up, The Challenge, Hello Tour, V – Battle, Amazing Sport, Sound of Music.