Việt Nam English

85 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh

19/10/2017 - 67799 lượt xem

3,55 stars / 22 rates

Học từ vựng Ocean Edu thật thú vị!

 

85 cặp từ trái nghĩa trong tiếng Anh

 

1.       above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới

 

2.       add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract/səb’trækt/ trừ

 

3.       all /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào

 

4.       alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau

 

5.       back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước

 

6.       before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau

 

7.       begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc

 

8.       big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ

 

9.       cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp

 

10.   dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang

 

11.   difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ

 

12.   dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt

 

13.   east /i:st/ đông  ><  west /west/ tây

 

14.   empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy

 

15.   enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra

 

16.   even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ

 

17.   fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu

 

18.   first /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng

 

19.   get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng

 

20.   high /hai/ cao ><  low /lou/ thấp

 

21.   inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài

 

22.   jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng

 

23.   know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán

 

24.   leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại

 

25.   left /left/ trái >< right /rait/ phải

 

26.   loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng

 

27.   most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất

 

28.   near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa

 

29.   north /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam

 

30.   on /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt

 

31.   open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng

 

32.   over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới

 

33.   part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ

 

34.   play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm

 

35.   private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng

 

36.   push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo

 

37.   question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời

 

38.   raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm

 

39.   right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai

 

40.   sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc

 

41.   safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm

 

42.   same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt

 

43.   sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng

 

44.   sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua

 

45.   through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy

 

46.   true /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai

 

47.   up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống

 

48.   vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang

 

49.   wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp

 

50.   win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua

 

51.   young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già

 

52.   laugh / læf / cười >< cry / kraɪ / khóc

 

53.   clean / kliːn / sạch >< dirty / ˈdɜːrti  / dơ, bẩn

 

54.   good / ɡʊd  / tốt >< bad / bæd  / xấu

 

55.   happy / ˈhæpi  / vui vẻ >< sad / sæd  /  buồn bã

 

56.   slow / sloʊ / chậm >< fast / fæst  / mau, nhanh

 

57.   open / ˈoʊpən / mở >< shut / ʃʌt  / đóng

 

58.   inside / ˌɪnˈsaɪd  / trong >< outside / ˌaʊtˈsaɪd  / ngoài

 

59.   under / ˈʌndər  / ở dưới >< above / əˈbʌv / trên cao

 

60.   day / deɪ  / ngày >< night / naɪt  / đêm

 

61.   wide / waɪd  / rộng >< narrow / ˈnæroʊ/ hẹp

 

62.   front / frʌnt  / trước >< back / bæk / sau

 

63.   smooth / smuːð  / nhẵn nhụi >< rough / rʌf / xù xì

 

64.   hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / chăm chỉ >< lazy / lazy / lười biếng

 

65.   pull / pʊl  / kéo >< push  / pʊʃ / đẩy

 

66.   alive / əˈlaɪv  / sống >< dead / ded / chết

 

67.   buy / baɪ / mua >< sell / sel  / bán

 

68.   build / bɪld  / xây >< destroy / dɪˈstrɔɪ / phá

 

69.   bright / braɪt  / sáng >< dark / dɑːrk  / tối

 

70.   left / left  / trái >< right / raɪt  / phải

 

71.   deep / diːp / sâu >< shallow / ˈʃæloʊ  / nông

 

72.   full / fʊl  / đầy >< empty / ˈempti / rỗng

 

73.   fat / fæt / béo, mập >< thin / θɪn  / gầy, ốm

 

74.   beautiful / ˈbjuːtɪfl  / đẹp >< ugly / ˈʌɡli  / xấu xí

 

75.   strong / strɔːŋ  / mạnh >< weak / wiːk  / yếu

 

76.   old / oʊld  / cũ >< new / nuː / mới

 

77.   brave / breɪv  / dũng cảm >< coward / ˈkaʊərd / nhút nhát

 

78.   big / bɪɡ  / to >< small / smɔːl / nhỏ

 

79.   rich / rɪtʃ  / giàu >< poor / pɔːr  / nghèo

 

80.   straight / streɪt  / thẳng >< crooked / ˈkrʊkɪd  / quanh co

 

81.   thick / θɪk / dày >< thin / θɪn / mỏng

 

82.   long / lɔːŋ  / dài >< short / ʃɔːrt / ngắn

 

83.   hot / hɑːt / nóng >< cold / koʊld  / lạnh

 

84.   tall / tɔːl  / cao >< short / ʃɔːrt / thấp

 

85.   love / lʌv  / yêu >< hate / heɪt  / ghét

 

Xem thêm:

"Beautiful" và các cách biểu đạt khác nhau

Từ vựng tiếng Anh về những đức tính của người phụ nữ thông dụng

Khóa học Tiếng Anh tại Ocean Edu

Bài viết liên quan

CÙNG OCEAN EDU ÔN LUYỆN CÁC CHỦ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA

Xem tiếp

HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT CHỦ ĐỀ TÌNH YÊU CÙNG OCEAN EDU

Xem tiếp

HỌC TỪ VỰNG QUA EBOOK: RÈN LUYỆN TƯ DUY - NHỚ TỪ DÀI HẠN

Xem tiếp

HỌC VIÊN OCEAN EDU NGHĨ GÌ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ KIỆN GIỜ TRÁI ĐẤT?

Xem tiếp

Ocean Edu gửi tới bạn những lời chúc 8/3 độc đáo và ý nghĩa nhất

Xem tiếp
Đăng ký học tiếng Anh miễn phí

OCEAN EDU TIẾP TỤC MỞ RỘNG CHUỖI CHI NHÁNH TRÊN TOÀN QUỐC

Với sứ mệnh "Giúp hàng triệu người Việt giỏi tiếng Anh", Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tiếp tục nhân rộng chuỗi chi nhánh trải dài khắp cả nước và chính thức cập bến Thành phố Hồ Chí Minh,với mục tiêu mở rộng thêm cơ hội được học tập tiếng Anh chuẩn quốc tế đến với tất cả các bạn học sinh trên toàn quốc.

Xem chi tiết

OCEAN EDU ROADSHOW: LAN TỎA THÔNG ĐIỆP HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón hè 2024, Ocean Edu mang tới chương trình Ocean Edu Roadshow nhằm khơi gợi tinh thần học tập của các bạn học sinh và lan tỏa thông điệp học Tiếng Anh mỗi ngày.

Xem chi tiết

SẮC MÀU "LỚP HỌC STEAM" CHO NHỮNG NGÀY HÈ THÚ VỊ

Để những ngày hè của các em học sinh trở nên thú vị và ý nghĩa, rất nhiều hoạt động, chương trình đã được Ocean Edu tổ chức. “Lớp học STEAM” là một trong những chương trình như vậy.

Xem chi tiết

OCEAN EDU CHÍNH THỨC MỞ RỘNG QUY MÔ TOÀN QUỐC

Trong tháng 5 này, hệ thống Ocean Edu sẽ chào đón 2 chi nhánh mới tại thành phố Hồ Chí Minh, chính thức mở rộng quy mô toàn quốc và mở rộng thêm cơ hội được học tập tiếng Anh chuyên nghiệp và hiệu quả.

Xem chi tiết

OCEAN EDU NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA BÁO CHÍ

Nhiều kênh báo chí đã dành sự quan tâm thông qua các bài viết về Ocean Edu được đăng tải thời gian qua.

Xem chi tiết