Viết bài luận

Viết bài luận

Ocean Edu sẽ tăng cường và dạy kỹ năng Viết luận của bạn trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Downloadable Academic Writing samples
Academic Writing sample task 1 
Academic Writing sample task 1 
Academic Writing sample task 2 
Academic Writing sample task 2 

Source: http://www.ielts.orgDanh mục bài viết

Bài viết mới nhất

Xem tất cả