Việt Nam English

Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy

Christina Elizabeth Haglund
Christina Elizabeth Haglund
Teacher
MITCHELL “MITCH” BAKER
(Teacher)
MARZANNE DE BEER
(Teacher)
MONRE ARMAND ROUSSEAU
(Teacher)
CHRISTO WESSELS
(Teacher)
NICO JAMES ALAGASI BANTAYANON
(Training Director)
RUEL “RUEL” BANTOTO
(Teacher)